Meld je aan!
Ik ben er klaar voor!

Algemene voorwaarden

IntroABEL verwelkomt in september 2023 nieuwe studenten bij Breda University of Applied Sciences. Om studenten kennis te laten maken met de stad Breda, Breda University of Applied Sciences en hun medestudenten organiseert IntroABEL verschillende activiteiten. Voor de introductieweek zijn voorwaarden opgesteld voor de opleidingen van Built Environment en Logistiek.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle studenten die deelnemen aan de introductieweek IntroABEL van Breda University of Applied Sciences gedurende de introductie van 2023. Door het invullen van het aanmeldingsformulier gaat de deelnemer automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden. Studenten kunnen niet deelnemen aan de introductieweek als ze niet akkoord gaan met de voorwaarden.

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Deelnemer: nieuwe eerstejaarsstudent of hogerjaarsstudenten die deelnemen aan het introductieweekprogramma. Ook leveranciers van goederen en/of diensten die door de organisatie van de introductieweek worden ingehuurd, worden aangemerkt als ‘deelnemers’;

Organisatie van de introductieweek: de organisatoren van IntroABEL 2023 van Breda University of Applied Sciences;

Introductieweek: Het volledige programma dat wordt georganiseerd door de organisatie van de introductieweek inclusief alle bijbehorende activiteiten

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Studenten mogen alleen deelnemen aan de introductieweek als zij volledig zijn toegelaten tot een van de opleidingen van van Built Environment en Logistiek van Breda University of Applied Sciences.

1.2 Externe bezoekers worden alleen tot de introductie toegelaten indien de organisatoren hen uitnodigen of hun goedkeuring geven. Breda University of Applied Sciences is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de Introductieweek. Hieronder valt ook de gehoorbeperking van een deelnemer.

1.3 Persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, telefoonnummers, persoonlijke situaties worden niet openbaar of met derden gedeeld. Deze informatie wordt alleen gedeeld binnen de organisatie als dat nodig is.

1.4 Breda University of Applied Sciences kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers en bezoekers.

Artikel 2 – Overeenkomst

Zodra een individu het aanmeldingsformulier heeft ingediend, gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie van de introductieweek, waarbij:

2.1 De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Annulering

3.1 Studenten kunnen hun aanmelding annuleren tot 21-08-2023. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd als een persoon zijn aanmelding na 21-08-2023 zou annuleren.

3.2 De organisatie van de introductieweek behoudt zich het recht voor de introductieweek te annuleren. Ook bepalen zij of er sprake is van overmacht (zie artikel 5) waardoor de introductieweek komt te vervallen.

Artikel 4 – Privacy

4.1 De organisatie van de introductieweek houdt zich aan de AVG-regelgeving. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website via de volgende link: https://gdpr.eu/what-is-gdpr/

4.2 De introductieweek vindt plaats via verschillende online middelen. Breda University of Applied Sciences of eventuele verbindende partners waaronder de organisatie zijn niet verantwoordelijk voor verlies of misbruik van persoonsgegevens via deze middelen.

4.3 Het is deelnemers op geen enkel moment toegestaan ​​om hun scherm op te nemen of foto’s te maken van online activiteiten gekoppeld aan de introductie zonder andere deelnemers van die activiteit op de hoogte te stellen.

Artikel 5 – Omstandigheden buiten onze macht

Onder omstandigheden kan op grond van overmacht besloten worden om (bepaalde activiteiten van) het programma te annuleren. Indien deze omstandigheden met het oog op de veiligheid volgens de organisatie van de introductieweek onverantwoord worden geacht, kan worden besloten dat (de activiteiten binnen) het programma van de introductieweek komen te vervallen. Deze regel omvat omstandigheden als maatschappelijke onrust, ernstige verstoring van de openbare orde, wettelijke verboden, beschikkingen van overheden, noodbesluiten, terrorisme, extreem weer etc. De organisatoren van de introductieweek bepalen in overleg met Breda University of Applied Sciences of het betreft omstandigheden buiten hun wil.

Artikel 6 – Deelname en schorsing

6.1 Volg de instructies

Deelnemers dienen te allen tijde de instructies van de organisatie van de introductieweek op te volgen met het oog op de veiligheid, de orde en het daadwerkelijke verloop van het programma. Indien een deelnemer weigert een instructie op te volgen, heeft de organisatie van de introductieweek het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van alle verdere activiteiten van de introductieweek.

6.2 Beoordelen van deelnemers conditie

6.2.1. Deelnemers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het inschatten of ze in voldoende conditie zijn om aan de introductieweek deel te kunnen nemen.

6.2.2. De organisatie van de introductieweek heeft het recht een deelnemer van (verdere) activiteiten van de introductieweek te verwijderen indien de fysieke conditie van de betreffende deelnemer de veiligheid van de betreffende deelnemer of anderen in gevaar brengt volgens de organisatie van de introductieweek.

6.3 Gebruik van alcohol en/of drugs
6.3.1 De organisatie van de introductieweek heeft het recht een deelnemer van (verdere) activiteiten van de introductieweek te verwijderen indien de deelnemer zich in een bepaalde staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs bevindt. Het is niet toegestaan ​​om drugs te gebruiken en in bezit te hebben. Indien een deelnemer wordt verdacht van het hebben van drugs en/of drugsgebruik, behoudt de organisatie van de introductieweek zich het recht voor om de betreffende persoon uit te sluiten van verdere activiteiten van de introductieweek. Dit geldt ook voor (overmatig) alcoholgebruik.

6.3.2 Het is niet toegestaan ​​dat deelnemers onder de 18 jaar alcohol kopen, ontvangen en/of gebruiken. Het is ook niet toegestaan ​​om alcohol te verkopen en/of te geven aan studenten onder de 18 jaar.

Artikel 7 – Calamiteiten en spoedgevallen

Bij calamiteiten treedt het BHV/ontruimingsplan in werking.

7.1 Deelnemers dienen dit plan direct te volgen en te handelen in opdracht van de organisatie van de introductieweek. Doet een deelnemer dit niet, dan is alle geleden schade voor eigen rekening van de deelnemer, voor zover hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

7.2 In gevallen waarin sprake is van een calamiteit dienen de instructies van zowel BHV’ers als hulpverleners te allen tijde te worden opgevolgd. Daarom zullen deelnemers alert moeten zijn op eventuele noodsituaties die zich kunnen voordoen.

7.3 Indien een deelnemer een situatie ziet die tot problemen kan leiden, dient hij of zij direct een medewerker en/of de organisatie hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 – Gebruik van beeldmateriaal en opnames

Tijdens de introductieweek kunnen er foto’s worden gemaakt en films worden gemaakt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat Breda University of Applied Sciences deze mag gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden.